Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.
FlexVisie: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FlexVisie Uitzenden B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7521 PH) Enschede aan de Institutenweg 39, dan wel degene die anderszins op grond van een daartoe strekkende overeenkomst als gebruiker van de Algemene Voorwaarden kan worden gezien.
Inlener: De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie FlexVisie een aanbieding doet, offerte uitbrengt of waarmee FlexVisie een overeenkomst sluit dan wel op andere wijze een samenwerking aangaat.
Inleenovereenkomst: De overeenkomst op grond waarvan FlexVisie arbeidskrachten op uitzendbasis dan wel zzp’ers of andersoortige zelfstandigen aan Inlener ter beschikking stelt.
Terbeschikkingstelling: De Terbeschikkingstelling door FlexVisie aan Inlener van een arbeidskracht op uitzendbasis, dan wel van een zzp’er of andersoortige zelfstandige.
CAO: De toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst zoals FlexVisie die ten opzichte van de door haar ter beschikking gestelde medewerker hanteert.
Inlenersbeloning: De arbeidsvoorwaarden zoals bedoeld in art. 8 lid 1 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (‘WAADI’) en – voor zover deze van toepassing mocht zijn – art. 22 NBBU-cao.
Medewerker: De door FlexVisie in het kader van de Inleenovereenkomst ter beschikking gestelde arbeidskracht, zzp’er of andersoortige zelfstandige.
Inlenerstarief: Het bedrag dat Inlener aan FlexVisie verschuldigd is voor de door de Medewerkers op basis van de Terbeschikkingstelling gewerkte uren, exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, reis- en verblijfskosten alsmede andersoortige meerkosten voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de Terbeschikkingstelling.
Tijdsverantwoording: Het door Inlener en/of de Medewerker in het digitale portal, zoals te vinden op de website www.flexvisie.nl, of op andere wijze opgemaakte overzicht van de door de Medewerker(s) per factuurperiode bestede uren en/of de declaraties in het kader van de Terbeschikkingstelling waarover het Inlenerstarief is verschuldigd.

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes zijdens FlexVisie alsmede op alle Uitzendovereenkomsten, Inleenovereenkomsten, overige overeenkomsten en andersoortige samenwerkingen in  de  ruimste  zin  van  het  woord,  tussen  FlexVisie en Inlener, behoudens het geval FlexVisie schriftelijk uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand doet van toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.
 2. FlexVisie bedingt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden tevens uitdrukkelijk voor de door haar in het kader van de uitvoering van de Inleenovereenkomst ingeschakelde derden. Deze derden komen jegens Inlener op grond van de Algemene Voorwaarden zelfstandige rechten toe en zij kunnen derhalve jegens Inlener een zelfstandig beroep doen op de aldaar vervatte bepalingen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Inlener, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverbindend blijkt c.q. blijken te zijn, bijvoorbeeld wegens gebleken nietigheid of vernietiging, zullen de overige bepalingen onverminderd in stand blijven. FlexVisie zal vervolgens een nieuwe bepaling c.q. nieuwe bepalingen formuleren die naar inhoud, aard en strekking zoveel mogelijk aansluit(en) bij de onverbindende bepaling(en), doch waarbij geen sprake is van onverbindendheid.
 5. Onder het begrip vrijwaren zoals dat in de Algemene Voorwaarden wordt gehanteerd, dient mede te worden begrepen het schadeloosstellen van de gevrijwaarde met betrekking tot de betreffende omstandigheid.
 6. FlexVisie kan besluiten in voorkomende gevallen, uit coulance of ten behoeve van het behoud van een samenwerking, de Algemene Voorwaarden jegens Inlener niet telkens strikt te handhaven. FlexVisie behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om op enig moment alsnog de Algemene Voorwaarden toe te passen. In het verleden getoonde coulance ten aanzien van de Algemene Voorwaarden zal nimmer worden uitgelegd als een afstand van recht zijdens FlexVisie noch zal in een dergelijke situatie van rechtsverwerking sprake zijn of zal deze situatie op enigerlei andere wijze aan de toepassing van de Algemene Voorwaarden in de weg.
 1. Aanbiedingen en offertes van Flexvisie zijn geheel vrijblijvend, behoudens het geval de aanbieding of offerte uitdrukkelijk een onherroepelijke termijn voor aanvaarding bevat.
 2. De in een aanbod of offerte vermelde prijzen en bedragen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, exclusief btw of andere belastingen, rechten en heffingen van overheidswege, vervoer, overnachting- en huisvestingskosten, administratiekosten en andersoortige meerkosten voortvloeiende uit een Terbeschikkingstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 3. Voor zover de vermelde prijzen en bedragen, waaronder tevens wordt begrepen het Inlenerstarief, zijn gebaseerd op informatie van Inlener, bijvoorbeeld met betrekking tot de toepasselijke Inlenersbeloning, komt een eventuele prijsverhoging wegens onjuiste of onvolledige informatie, dan wel andersoortige naheffingen voor rekening en risico van Inlener.
 4. Indien na het uitbrengen van een aanbod of offerte dan wel het sluiten van een Inleenovereenkomst een verhoging optreedt in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies of heffingen van overheidswege is FlexVisie gerechtigd de meerkosten aan Inlener door te berekenen. FlexVisie zal Inlener onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke verhoging.
 5. Indien een Inleenovereenkomst met meer dan één Inlener wordt gesloten, zijn alle contractuele wederpartijen van FlexVisie hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van het geheel aan verbintenissen zoals deze voor hen uit de Inleenovereenkomst voortvloeien.
 1. De overeenkomst tussen FlexVisie en Inlener komt pas tot stand nadat FlexVisie de aanvaarding van het aanbod of de offerte schriftelijk aan Inlener heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging of ondertekende Inleenovereenkomst, dan wel nadat FlexVisie is begonnen met de uitvoering van de opdracht. Onder een begin van uitvoering zal mede worden verstaan de situatie waarin FlexVisie voorbereidingen ten behoeve van de Inleenovereenkomst heeft getroffen, zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst met de ter beschikking te stellen Medewerker. FlexVisie is, tot zij de Inleenovereenkomst heeft bevestigd of een begin aan de uitvoering daarvan heeft gegeven gerechtigd een aanbod of offerte te herroepen of te wijzigen.
 2. Indien in de aanvaarding door Inlener voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offertes zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van het vorige artikellid de Inleenovereenkomst pas tot stand, indien FlexVisie tevens schriftelijk aan Inlener heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere Inleners, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens FlexVisie, indien de verplichtingen jegens FlexVisie door één der Inleners niet of slechts deels wordt nagekomen.
 5. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 1. De Inleenovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. De Inleenovereenkomst kan per e-mail worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn zoals in de Inleenovereenkomst is overeengekomen. Indien partijen in de Inleenovereenkomst geen opzegtermijn overeenkomen, geldt een opzegtermijn van één week.
 3. In afwijking van voorgaand artikellid kan de Inleenovereenkomst niet worden opgezegd tegen een eerdere datum dan tegen het einde van een actieve Terbeschikkingstelling.
 4. Indien de Inleenovereenkomst in afwijking van 5 lid 1 voor bepaalde tijd wordt aangegaan, kan deze niet tussentijds, doch slechts tegen het einde van de bepaalde tijd worden opgezegd met inachtneming van art. 5 lid 2. Bij gebreke aan een tijdige opzegging conform art. 5 lid 2 zal de Inleenovereenkomst van rechtswege stilzwijgend worden verlengd voor gelijke duur.
 1. Inlener is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van haar (betalings)verplichtingen jegens Flexvise wegens enige door Flexvisie (vermeend) verschuldigde doch (beweerdelijk) uitgebleven prestatie.
 2. Indien partijen een bepaalde (minimum)omvang van de door de ter beschikking gestelde Medewerker te verrichten werkzaamheden zijn overeengekomen, is Inlener niet bevoegd deze omvang te wijzigen of Medewerker in dat kader te hinderen dan wel anderszins door een doen of nalaten te bewerkstelligen dat de Medewerker minder dan de overeengekomen omvang van de werkzaamheden verricht. In het geval de Medewerker minder werkzaamheden verricht dan is overeengekomen is FlexVisie gerechtigd het Inlenerstarief conform de overeengekomen omvang van de werkzaamheden in rekening te Indien de Medewerker in de voorafgaande periode echter gemiddeld meer werkzaamheden heeft verricht dan partijen in eerste instantie in de Inleenovereenkomst of anderszins hebben voorzien, is FlexVisie gerechtigd het Inlenerstarief conform dit gemiddelde bij Inlener in rekening te brengen.
  1. In afwijking van art. 5 is Flexvisie gerechtigd de Inleenovereenkomst per direct te ontbinden – onverminderd enige betalingsverplichting zijdens Inlener – indien:
   a. Inlener in verzuim geraakt met betrekking tot de nakoming van één of meer op haar rustende verplichtingen jegens FlexVisie;

  b. Inlener in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, dan wel op enigerlei andere wijze FlexVisie gerede grond geeft voor de nakoming van de op Inlener rustende verplichtingen te vrezen;

  c. Inlener de vrije beschikking over een aanmerkelijk deel van haar vermogen verliest, haar bedrijfsactiviteiten staakt of anderszins redelijkerwijs niet langer in staat kan worden geacht haar verplichtingen voortvloeiende uit de Inleenovereenkomst na te komen;

  d. Inlener FlexVisie gerede grond geeft te vrezen voor de veiligheid of gezondheid van haar Medewerker, dan wel indien een zwaarwegend in de persoon van de Medewerker gelegen belang onmiddellijke beëindiging van de Terbeschikkingstelling vereist;

  1. Indien FlexVisie ingevolge voorgaand artikellid tot beëindiging van de Inleenovereenkomst overgaat, worden alle verplichtingen zijdens Inlener welke voortvloeien uit- dan wel verband houden met de Inleenovereenkomst onmiddellijk opeisbaar.
  2. In de onder lid 1 genoemde gevallen is FlexVisie tevens bevoegd doch niet verplicht in plaats van onmiddellijke beëindiging van de Inleenovereenkomst de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen harerzijds op te schorten in afwachting van behoorlijke zekerheidstelling van nakoming van de (betalings)verplichtingen zijdens Inlener.
 1. Inlener verstrekt uiterlijk bij ondertekening van de Inleenovereenkomst een omschrijving van de functie waarin de Medewerker te werk zal worden gesteld alsmede een gemotiveerde inschaling in de beloningsregeling van Inlener teneinde FlexVisie in staat te stellen de Inlenersbeloning te bepalen.
 2. Het is Inlener niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens FlexVisie aanvullende vergoedingen of beloningen aan de ter beschikking gestelde Medewerker te Inlener vrijwaart FlexVisie, althans stelt haar geheel schadeloos met betrekking tot de gevolgen, zowel fiscaal als anderszins, indien zij de ter beschikking gestelde Medewerkers anders dan partijen in de Inleenovereenkomst hebben voorzien compenseert.
 3. Het is Inlener uitdrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexVisie aan de Medewerker zaken ter beschikking te stellen die (mede) voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt. Onder dergelijke zaken worden onder meer verstaan een (lease)auto of mobiele telefoon die tevens voor privégebruik wordt gebruikt. Inlener vrijwaart FlexVisie , althans stelt haar geheel schadeloos met betrekking tot de gevolgen, fiscaal of anderszins, voortvloeiende uit de terbeschikkingstelling van zaken die (mede) voor privédoeleinden mogen worden gebruikt, behoudens het geval FlexVisie daar voorafgaand zonder voorbehoud schriftelijke toestemming voor heeft verleend.
 4. Inlener verplicht zich, zowel op verzoek van FlexVisie als op eigen initiatief, tijdig en volledig inlichtingen te verschaffen omtrent al hetgeen redelijkerwijs van belang kan worden geacht voor de uitvoering van de Terbeschikkingstelling of de Inleenovereenkomst door Onder dergelijke relevante omstandigheden kan onder meer worden begrepen: de van toepassing- of algemeen verbindend verklaring van een nieuwe- of gewijzigde cao, bedrijfssluitingen, collectieve vrije dagen of andersoortige collectieve arbeidsvoorwaarden anders dan bij cao bepaald welke van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de Inlenersbeloning, overschrijdingen door de Medewerker van de voorziene arbeidsomvang, bedrijfsongevallen, ziekte van de Medewerker, structureel- dan wel incidenteel onbehoorlijk functioneren van de Medewerker, de re-integratie van de Medewerker of diens voortgang in een verbetertraject, klachten van Medewerker die bij Inlener zijn ingediend of enige andere omstandigheid waarvan Inlener begreep of redelijkerwijs kon begrijpen dat deze van belang zou kunnen zijn voor de verplichtingen van FlexVisie jegens de Medewerker, de vaststelling van (de omvang van) het verschuldigde Inleentarief of andersoortige belangen zijdens FlexVisie.
 5. Inlener vrijwaart FlexVisie, althans stelt haar geheel schadeloos, voor schade en meerkosten voortvloeiende uit een onjuiste, onvolledige of niet-tijdige informatievoorziening zoals in de voorgaande artikelleden FlexVisie is gerechtigd eventuele meerkosten en schade in dat kader, bijvoorbeeld wegens een fiscale naheffing of achterstallige loonvordering van de Medewerker ten gevolge van een onjuiste berekening van de Inlenersbeloning, bij Inlener in rekening te brengen
 6. Indien partijen in de Inleenovereenkomst niet uitdrukkelijk een aanvangsdatum voor de Terbeschikkingstelling zijn overeengekomen, dan wel indien Inlener daarvan wenst af te wijken, zal zij FlexVisie daartoe voorafgaand schriftelijk op de hoogte stellen teneinde FlexVisie in staat te stellen desgewenst een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst.
 1. Inlener verplicht zich ten aanzien van de ter beschikking gestelde Medewerker dezelfde werktijden, arbeidsduur en rusttijden te hanteren als voor de werknemers die in dienstverband werkzaam zijn bij Inlener in gelijke of gelijkwaardige functies.
 2. De Medewerker verricht zijn werkzaamheden onder toezicht en leiding van de Inlener. Inlener draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de naleving door de Medewerker van de Arbeidstijdenwet alsmede andere relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de werktijden, arbeidsduur en rusttijden.
 3. Inlener staat ervoor in dat de Medewerker de blijkens de Inleenovereenkomst voorziene arbeidsduur en -omvang alsmede de werk- en rusttijden niet overschrijdt. Voor zover wordt afgeweken van de situatie zoals voorzien, is FlexVisie gerechtigd naar evenredigheid een aanvullende vergoeding conform het Inlenerstarief in rekening te brengen.
 4. Eventuele scholing, voorlichting of instructie van de Medewerker op verzoek van Inlener komt voor rekening en risico van Inlener. De door de Medewerker ten behoeve van de scholing, voorlichting of instructie redelijkerwijs geïnvesteerde uren, daaronder mede begrepen de reistijd en voorbereidingstijd, worden door FlexVisie conform het Inlenerstarief bij Inlener in rekening Voorgaande is slechts anders indien partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien een ter beschikking gestelde Medewerker een verzoek indient tot uitbreiding of vermindering van de arbeidsduur, is Inlener verplicht uiterlijk twee maanden voor de verzochte ingangsdatum FlexVisie schriftelijk en gemotiveerd daaromtrent te Indien Inlener van FlexVisie verlangt dat zij niet instemt met het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur, dient zij FlexVisie in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Aanpassing Arbeidsduur alsmede de cao te voldoen, door gemotiveerd te stellen welke zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen de verzochte aanpassing van de arbeidsduur verzetten. Inlener vrijwaart FlexVisie, althans stelt haar schadeloos voor schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met een onregelmatige afwijzing van het verzoek van een Medewerker om aanpassing van de arbeidsduur.
 1. Inlener verplicht zich al hetgeen te verrichten dat Flexvisie redelijkerwijs van haar verlangt teneinde aan haar re-integratieverplichtingen jegens de arbeidsongeschikte Medewerker te voldoen. FlexVisie kan in dit kader onder meer van Inlener verlangen dat zij haar medewerking verleent aan het opstellen en uitvoeren van een re-integratieplan met betrekking tot de arbeidsongeschikte Medewerker, dat zij de mogelijkheden van ander passend werk binnen haar onderneming alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen onderzoekt dan wel dat zij de mogelijkheden van re- integratie buiten haar onderneming alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen onderzoekt. Inlener dient FlexVisie omtrent de uitkomst van voornoemd onderzoek schriftelijk en gemotiveerd te Voor zover FlexVisie aanleiding ziet te concluderen dat re-integratie in het eerste- dan wel tweede spoor in redelijkheid tot de mogelijkheden behoort, zal Inlener daar alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking aan verlenen.
 2. Inlener vrijwaart FlexVisie, althans stelt haar schadeloos ter zake van een mogelijke verlenging van de loondoorbetalingsverplichting wegens onvoldoende gebleken inspanningen ten behoeve van de re-integratie van de langdurig arbeidsongeschikte Medewerker, behoudens het geval zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 1. Inlener verplicht zich met betrekking tot verlof, vakantiedagen en feestdagen de voor de ter beschikking gestelde Medewerker geldende wet- en regelgeving, de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst(en) alsmede hetgeen overigens geldt voor een werknemer werkzaam in dienstverband bij Inlener in een gelijke of gelijkwaardige functie, in acht te Inlener verklaart in dit kader in ieder geval bekend te zijn met de arbeidsvoorwaarden zoals die voor de ter beschikking gestelde Medewerker gelden op grond van diens arbeidsovereenkomst alsmede de CAO.
 2. De verplichting in het voorgaande artikellid geldt tevens met betrekking tot buitengewoon verlof of kort verzuim alsmede de vakantiebijslag met betrekking tot de ter beschikking gestelde Medewerker.
 3. Inlener stelt FlexVisie schriftelijk op de hoogte van opgenomen verlof en vakantiedagen alsmede opgetreden verzuim teneinde FlexVisie in staat te stellen een en ander behoorlijk in haar administratie te verwerken. Tevens zal Inlener FlexVisie inlichten omtrent hetgeen geldt voor haar werknemers in dienstverband werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies als de ter beschikking gestelde Medewerker, teneinde FlexVisie in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiende uit art. 8 WAADI alsmede de CAO na te komen
 1. Inlener verplicht zich jegens de ter beschikking gestelde Medewerker dezelfde (zorgvuldigheids)normen in acht te nemen als zij, mede op grond van het goed werkgeverschap, jegens de bij haar in dienstverband werkzame werknemers in acht dient te nemen. Deze normen zullen leidend zijn bij de uitoefening door Inlener van de haar toevertrouwde leidinggevende en toezichthoudende bevoegdheden met betrekking tot de ter beschikking gestelde Medewerker.
 2. Het is Inlener uitdrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexVisie Uitzenden de ter beschikking gestelde Medewerker op andere wijze te werk te stellen dan in de Inleenovereenkomst dan wel anderszins door partijen schriftelijk is voorzien. Tevens is het niet toegestaan Medewerker aan een (al dan niet aan haar gelieerde) derde ter beschikking te stellen.
 3. Tewerkstelling van de ter beschikking gestelde Medewerker buiten Nederland is slechts mogelijk onder aanvullende voorwaarden en niet eerder dan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van FlexVisie. Voor zover partijen zulks niet in de Inleenovereenkomst hebben voorzien is het Inlener behoudens voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming zijdens FlexVisie niet toegestaan de Medewerker buiten Nederland te werk te stellen.
 4. Inlener vrijwaart FlexVisie, althans stelt haar schadeloos met betrekking tot aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door of namens de ter beschikking gestelde Medewerker wegens in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden verlies of beschadiging van een aan hem toebehorende zaak.
 5. Inlener vrijwaart FlexVisie Uitzenden, althans stelt haar schadeloos met betrekking tot aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door derden wegens een doen of nalaten van de ter beschikking gestelde Medewerker, zoals onder meer bedoeld in art. 6:74, 6:162, 6:170 en 6:171 BW.
 6. De ter beschikking gestelde Medewerker verricht zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van Inlener. Inlener vrijwaart FlexVisie derhalve eveneens voor eigen aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken wegens een doen of nalaten van de ter beschikking gestelde Medewerker.
 7. Inlener staat ervoor in behoorlijk te zijn verzekerd tegen de aansprakelijkheidsrisico’s zoals in het onderhavig artikel Inlener zal FlexVisie op eerste verzoek een bewijs van verzekering en een afschrift van de toepasselijke polisvoorwaarden toezenden.
 1. De ter beschikking gestelde Medewerker verricht diens werkzaamheden onder leiding en toezicht van Inlener. Inlener is verantwoordelijk voor een behoorlijke begeleiding en – indien nodig – bijsturing van het functioneren van de ter beschikking gestelde Medewerker.
 2. Inlener zal met regelmaat, doch minimaal eens per halfjaar het functioneren alsmede eventuele aandachts- en verbeterpunten met de ter beschikking gestelde Medewerker Inlener zal van een dergelijke bespreking een gespreksverslag opstellen en door Medewerker voor akkoord dan wel kennisname laten tekenen. Inlener stuurt het gespreksverslag vervolgens onverwijld naar FlexVisie.
 3. Indien sprake is van een door Inlener en/of de ter beschikking gestelde Medewerker als zodanig aangeduid conflict, dan wel indien Inlener ongewenst gedrag of anderszins relevante calamiteiten constateert, stelt Inlener onverwijld en schriftelijk FlexVisie hiervan op de hoogte. Inlener dient daarbij de relevante feiten en omstandigheden neutraal en zo volledig mogelijk te vermelden. Indien sprake is van een handelen of nalaten zijdens de ter beschikking gestelde Medewerker op grond waarvan een dringende reden in de zin van de wet aanwezig geacht kan worden, verplicht Inlener uiterlijk binnen 24 uur FlexVisie daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Enkel FlexVisie is gerechtigd tot het treffen van een (disciplinaire) maatregel jegens de ter beschikking gestelde Medewerker. Flexvisie zal alvorens tot een dergelijke maatregel wordt besloten zowel Inlener als de ter beschikking gestelde Medewerker horen. FlexVisie is gerechtigd nadere inlichtingen of de in redelijkheid te vergen medewerking van Inlener te verlangen teneinde een maatregel te kunnen treffen.
 1. Inlener is ervan op de hoogte dat zij volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW, de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek voor de Medewerker. Inlener is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de Medewerker werkzaamheden laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, dat die Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Inlener verstrekt de Medewerker bovendien concrete aanwijzingen, instructies en waarschuwingen om te voorkomen dat deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Inlener zal tevens toezicht houden op de naleving van die aanwijzingen, instructies en waarschuwingen en waar nodig nadere maatregelen ter verdere bescherming van de Medewerker treffen. Inlener verstrekt de Medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen die redelijkerwijs voor de te verrichten werkzaamheden vereist zijn om het risico van het ontstaan van schade ten gevolge van de Terbeschikkingstelling te voorkomen.
 2. Partijen zullen op de Inleenovereenkomst eventuele verlangde beroepskwalificaties, certificaten of andersoortige vereisten met het oog op een veilige uitvoering van de werkzaamheden vermelden. Voor zover de arbeidsplaats zulks vereist, zal Inlener de ter beschikking gestelde Medewerker nader voorlichten en opleiden omtrent een veilige uitvoering van de werkzaamheden alsmede de toepasselijke Risico-Inventarisatie en Evaluatie (‘RI&E’), een en ander wordt in rekening gebracht conform hetgeen is bepaald in art. 9 lid 4.
 3. Inlener zal FlexVisie onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen indien een ter beschikking gestelde Medewerker wordt getroffen door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Inlener zal er vervolgens zorg voor dragen dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen een rapportage van het ongeval of de beroepsziekte wordt opgemaakt waaruit met een redelijke mate van zekerheid de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte alsmede de rol, naleving en doeltreffendheid van de geldende (preventieve) maatregelen kan worden afgeleid. De rapportage dient onverwijld aan FlexVisie te worden gezonden.
 4. 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing indien de ter beschikking gestelde Medewerker ten gevolge van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte geheel- dan wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt.
 5. Inlener vrijwaart FlexVisie van aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door de ter beschikking gestelde Medewerker wegens schending van de in lid 1 van het onderhavige artikel genoemde zorgplicht(en). Inlener vrijwaart FlexVisie eveneens, althans stelt haar schadeloos ter zake van aanspraken tot schadevergoeding door derden wegens een bedrijfsongeval of beroepsziekte op grond van art. 6:107, 6:107a of 6:108, of 6:162
 6. Inlener staat ervoor in behoorlijk te zijn verzekerd tegen de aansprakelijkheidsrisico’s zoals in het onderhavig artikel Inlener zal FlexVisie op eerste verzoek een bewijs van verzekering en een afschrift van de toepasselijke polisvoorwaarden toezenden.
 1. Inlener staat ervoor in dat de ter beschikking gestelde Medewerker niet zal worden blootgesteld aan discriminatie, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, of op welke grond dan ook.
 2. Inlener vrijwaart FlexVisie van, althans stelt haar schadeloos met betrekking tot aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door de ter beschikking gestelde Medewerker wegens schending van de onderhavige garantie.
 1. Inlener is, met inachtneming van 9 lid 4 en 14 lid 2, aan FlexVisie het Inlenerstarief verschuldigd over de door de ter beschikking gestelde Medewerker gewerkte uren.
 2. Het Inlenerstarief wordt berekend aan de hand van het toepasselijk uurloon van de ter beschikking gestelde Medewerker, vermeerderd met toeslagen en kostenvergoedingen, doch houdt geen rekening met een eventueel bij einde van het dienstverband van de betreffende Medewerker verschuldigde transitievergoeding, dan wel andersoortige vergoedingen in verband met het eindigen van het dienstverband of de Terbeschikkingstelling.
 3. FlexVisie is gerechtigd gedurende de Terbeschikkingstelling het Inlenerstarief aan te passen indien sprake is van een kostprijsverhogende factor, waaronder in ieder geval doch niet limitatief wordt begrepen een kostprijsverhoging wegens wijziging van de sociale- en fiscale wet- en/of regelgeving dan wel een wijziging van de beloning, de looninschaling of de Inlenersbeloning met betrekking tot de ter beschikking gestelde Medewerker al dan niet ten gevolge van een wijziging in de cao.
 4. Inlener vrijwaart FlexVisie, althans stelt haar schadeloos ter zake van betaling van de transitievergoeding die uit hoofde van het eindigen van het dienstverband van een ter beschikking gestelde Medewerker is verschuldigd. Inlener vrijwaart FlexVisie, althans stelt haar tevens schadeloos ter zake van betaling van andersoortige vergoedingen in verband met het eindigen van het dienstverband, waaronder in ieder geval wordt verstaan de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding.
  Van het voorgaande artikellid kan slechts uitdrukkelijk met wederzijds goedvinden en schriftelijk worden afgeweken, in welk geval FlexVisie doorgaans een aanvullende toeslag op het Inlenerstarief in rekening zal brengen.
 1. Behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt de Tijdsverantwoording digitaal middels het door FlexVisie op flexvisie.nl ter beschikking gestelde digitale portal, zoals bepaald in de Inleenovereenkomst.
 2. Behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, wordt de Tijdsverantwoording door de Medewerker in het digitale portal opgesteld, waarna Inlener gedurende 14 dagen de gelegenheid heeft de juistheid daarvan te controleren. Lid 6 van het onderhavige artikel is uitdrukkelijk van
 3. Inlener dient de factuur van FlexVisie binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te hebben Enkel een betaling aan FlexVisie op de bankrekening zoals op de factuur gespecificeerd werkt bevrijdend.
 4. De betalingstermijn zoals vermeld op de factuur is uitdrukkelijk een fatale termijn, waardoor Inlener bij overschrijding daarvan van rechtswege en dus zonder nadere ingebrekestelling in verzuim geraakt. Inlener is vanaf de datum intreding verzuim tot aan de dag der algehele voldoening maandelijks, waarbij een gedeelte van een maand als één maand telt, een contractuele rente ad 1,2% over de alsdan opeisbare som verschuldigd.
 5. Betalingen door of namens Inlener strekken allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, daarna tot voldoening van de verschuldigde extra kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten en tot slot tot voldoening van de
 6. Inlener dient een Tijdsverantwoording uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de Tijdsverantwoording onder schriftelijke opgaaf van redenen en voorzien van een deugdelijke onderbouwing te betwisten, zulks op straffe van verval van enig recht op kwijtschelding, terugbetaling of schadevergoeding van het vastgestelde Inleentarief. Art. 6 lid 1 van de onderhavige voorwaarden is (ook) in dit kader uitdrukkelijk van
 7. In de gevallen zoals genoemd in 7 lid 1 van de onderhavige voorwaarden is FlexVisie, naast de onmiddellijke beëindiging van de Terbeschikkingstelling en de Inleenovereenkomst, eveneens gerechtigd aanvullende zekerheden tot voldoening van het verschuldigde Inleentarief te verlangen.
 8. De buitengerechtelijke kosten tot verhaal van enige vordering zijdens FlexVisie op Inlener, worden door partijen begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Zulks onverminderd het recht zijdens FlexVisie om in plaats daarvan vergoeding van de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.
 1. Flexvisie zal de Inleenovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op Flexvisie rust te allen tijde echter enkel een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 2. FlexVisie zal bij een Terbeschikkingstelling zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om een Medewerker ter beschikking te stellen die de door Inlener gewenste hoedanigheden, kwaliteiten en andersoortige eigenschappen Partijen erkennen echter dat FlexVisie in dat kader afhankelijk is van informatie van zowel Inlener als de Medewerker zelf. FlexVisie is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met het feit dat de betreffende Medewerker niet geschikt is gebleken voor de Terbeschikkingstelling, behoudens het geval zulks aan grove schuld of opzet zijdens FlexVisie is te wijten, of anderszins naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
 3. Indien de Medewerker wegens in zijn persoon gelegen omstandigheden niet ter beschikking kan worden gesteld, vormt dat geen grond voor een vordering tot schadevergoeding, nakoming of andersoortige vordering van Inlener, behoudens het geval zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 4. Inlener verklaart zich door ondertekening van de Inleenovereenkomst bekend en akkoord met het feit dat FlexVisie niet kan garanderen dat het digitale portal onbeperkt bereikbaar is. FlexVisie is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met een tijdelijke (technische) storing in- of de tijdelijke onbereikbaarheid van het digitale FlexVisie is bovendien gerechtigd het digitale portal voor periodiek onderhoud af te schermen. FlexVisie zal periodiek onderhoud zoveel mogelijk buiten kantooruren plannen.
 5. FlexVisie is te allen tijde slechts aansprakelijk voor de schade conform hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald.
 6. FlexVisie is, met inachtneming van de vrijwaringen c.q. schadeloosstellingen, waaronder in ieder geval wordt verstaan hetgeen opgenomen in de artikelen 7 – 10, 12, 14 – 16, 19 en 20, enkel aansprakelijk voor de directe schade die Inlener of een aan haar gelieerde derde lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming of (toerekenbaar) onrechtmatig handelen zijdens FlexVisie. FlexVisie is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, gederfde inkomsten of andere Voorgaande is slechts anders indien de genoemde schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van FlexVisie.
 7. Voor zover enige aansprakelijkheid voor schade zijdens FlexVisie met inachtneming van de Algemene Voorwaarden bestaat, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk op grond van een daartoe strekkende verzekering wordt uitgekeerd, dan wel bij gebreke aan een dergelijke uitkering, maximaal driemaal het Inleentarief zoals dat gemiddeld op maandelijkse basis in rekening wordt gebracht c.q. zou worden gebracht.
 8. Inlener dient onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand nadat hij bekend is geworden, dan wel bekend had behoren te zijn met de schade waarvoor FlexVisie met inachtneming van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden geacht te zijn, FlexVisie daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding, nakoming of andersoortige vorderingen.
 9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Inlener jegens FlexVisie, uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval, voor zover zulks niet reeds aan de orde was, één jaar na het moment waarop Inlener bekend werd, of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.
 1. Inlener is gerechtigd een overeenkomst met de Medewerker te sluiten teneinde te bewerkstelligen dat in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane intellectuele- en industriële eigendomsrechten, al dan niet bij voorbaat, overgaan op Inlener.
 2. Inlener vrijwaart FlexVisie van aanspraken tot schadevergoeding of andersoortige aanspraken door de Medewerker of derden uit hoofde van een (vermeende) schending van een intellectueel- of industrieel eigendomsrecht, voor zover een en ander voortvloeit uit- dan wel verband houdt met de Inleenovereenkomst.
 1. Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot de hun in het kader van de Inleenovereenkomst of anderszins ter beschikking gekomen vertrouwelijke Informatie
  geldt als vertrouwelijk indien zulks uitdrukkelijk is bepaald of indien dit voortvloeit uit de aard van de gegevens.
 2. Voor zover Inlener aan FlexVisie informatie ter beschikking stelt, staat Inlener ervoor in dat zij aldus geen wet- of regelgeving dan wel andersoortige bepalingen met betrekking tot de privacy of vertrouwelijkheid schendt. Inlener staat er in het bijzonder voor in dat zij bij de verstrekking van eventuele (persoons)gegevens van de Medewerker beschikt over diens toestemming dan wel een andersoortige rechtvaardigingsgrond. Inlener staat er voorts voor in dat zij persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval zal worden verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal verwerken. Inlener vrijwaart FlexVisie, althans stelt haar geheel schadeloos voor rechtsvorderingen of andersoortige aanspraken door de Medewerker of derden wegens een onrechtmatige verwerking van deze (persoons)gegevens, een ‘datalek’ of andersoortige privacy-incidenten. Onder deze vrijwaring q. schadeloosstelling wordt uitdrukkelijk tevens begrepen de situatie dat een betrokken toezichthoudende autoriteit, waaronder de Autoriteit persoonsgegevens, FlexVisie beboet wegens schending van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen verplichtingen, verboden en geboden ten aanzien van de privacy.
 3. Inlener is gerechtigd een geheimhoudingsovereenkomst met de ter beschikking gestelde Medewerker af te sluiten. FlexVisie is niet aansprakelijk voor schade, boeten of dwangsommen voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met het openbaar maken van vertrouwelijke informatie door de Medewerker.
 1. Het is Inlener gedurende een Terbeschikkingstelling uitdrukkelijk verboden de betreffende Medewerker een arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsverhouding, zulks in de breedste zin des woords, aan te bieden, dan wel zulks aan te doen bieden door een derde. Bij overtreding van dit verbod zal Inlener een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage ad € 10.000,00 verschuldigd zijn, te vermeerderen met een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage ad € 500,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt.
 2. Het is Inlener tevens uitdrukkelijk verboden om een aan hem door FlexVisie mondeling dan wel schriftelijk voorgestelde (zulks in de breedste zin des woords) medewerker van FlexVisie, welke medewerker niet aan de Inlener ter beschikking wordt gesteld om wat voor een reden dan ook, een arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsverhouding, zulks in de breedste zin des woords, aan te bieden, dan wel zulks aan te doen bieden door een derde, dan wel deze medewerker in te lenen via een derde.
 3. Bij overtreding van dit verbod zal Inlener een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage ad € 10.000,00 verschuldigd zijn, te vermeerderen met een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage ad € 500,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt. Indien een door FlexVisie aan Inlener voorgestelde medewerker, binnen een periode van drie maanden direct dan wel indirect werkzaamheden voor Inlener verricht, is sprake van overtreding van deze bepaling en zijn derhalve de boetes verbeurd.
 4. Binnen een periode van twaalf maanden na afloop van een Terbeschikkingstelling en/of de looptijd van de Inleenovereenkomst, is Inlener, indien zij een ter beschikking gestelde Medewerker direct- dan wel indirect een arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsverhouding aanbiedt, dan wel via een derde inleent, een redelijke vergoeding in de zin van art. 9a lid 2 WAADI verschuldigd. Onder de aldaar genoemde kosten die voor een redelijke vergoeding in aanmerking komen zullen in ieder geval worden begrepen de kosten voor de werving en opleiding van de betreffende Medewerker. Deze kosten c.q. investeringen van (online en/of offline) marketing/adverteren, sollicitatie- en introductiegesprekken (conform VCU), technische en sociale assessments en investering van (veiligheids-) opleidingen c.q. trainingen; bedragen in elk geval€ 15.000,00.
 1. Op de rechtsverhouding tussen FlexVisie en Inlener is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter in Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is bevoegd tot kennisname en beslechting van eventuele geschillen voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de Inleenovereenkomst of de Algemene Voorwaarden.
 3. De kop boven iedere bepaling in de Algemene Voorwaarden is enkel ten behoeve van het leesgemak en de overzichtelijkheid opgenomen. Partijen kunnen daaraan geen rechten of gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen.

Downloaden

In onderstaand document vindt u het formulier met de algemene voorwaarden van Flexvisie Uitzenden.