Privacy

FlexVisie Uitzenden, gevestigd aan de Institutenweg 39 (7521 PH) te Enschede, is een dynamisch uitzendbureau die zich vooral richt op de logistieke branche.
Naast dat FlexVisie bedrijven ondersteunt op het gebied van payrolling, nemen zij ook graag het werving & selectie proces voor u uit handen. Doordat de medewerkers jarenlange ervaring én een breed netwerk hebben, weten zij u te voorzien van advies en de perfecte match voor uw openstaande vacature.

Met het aanbieden van deze diensten is een strikt privacy statement noodzakelijk. Dit omdat bepaalde persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van FlexVisie.
De persoonsgegevens worden door FlexVisie en geselecteerde derden zorgvuldig verwerkt.

FlexVisie Uitzenden verwerkt voor de uitvoering van haar diensten een aantal noodzakelijke persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens die FlexVisie nodig heeft om werkzoekenden in contact te brengen met een potentiële werkgever. Deze worden doorgaans verstrekt door de werkzoekende. De volgende persoonsgegevens van de werknemer worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Nationaliteit;
 • Burgerlijke staat;
 • Telefoonnummer / mobielnummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerservicenummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Pensioenhistorie;
 • Werkervaringen en Opleidingen / cursussen;
 • Informatie inzake loonbelasting;
 • Gegevens betreffende de geschiktheid van werknemer voor de functie. 

Daarnaast verwerkt FlexVisie ook gegevens van de potentiele werkgever, dit zijn:

 • Bedrijfsgegevens;
 • Contactgegevens van de contactpersoon;
 • Vacatureomschrijvingen.

Tot slot verwerkt FlexVisie Uitzenden de persoonsgegevens die verstrekt zijn via het contactformulier of de offerte aanvraag via de website. Dit zijn gegevens die eerder in dit statement ook zijn aangegeven, zoals het e-mailadres, naam en telefoonnummer.

FlexVisie Uitzenden verwerkt de persoonsgegevens van zowel werknemer als werkgever om haar werkzaamheden voldoende uit te voeren.
Zo worden de gegevens van werkzoekenden en medewerkers van FlexVisie Uitzenden gebruikt om een werkzoekende met een potentiële werkgever in contact te brengen. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt door de betrokkene zelf, zal FlexVisie Uitzenden deze gegevens opvragen en ontvangen van een verwerkingsverantwoordelijke.
FlexVisie Uitzenden verlangt in dat geval van de verwerkingsverantwoordelijke dat zij toestemming bij de betrokkene vraagt, of anderszins voor een gerechtvaardigde grondslag van de gegevensverwerking instaat. In dat geval worden de persoonsgegevens verwerkt om de door de opdrachtgever verstrekte opdracht uit te kunnen voeren. Tot slot worden via de website persoonsgegevens verzameld die door de betrokkene zelf worden verstrekt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de aangevraagde informatie of offerte te kunnen verstrekken dan wel anderszins de betrokkene ten behoeve van commerciële doeleinden te benaderen. FlexVisie Uitzenden zal ook persoonsgegevens bewaren voor zover noodzakelijk is om de betrokkenen in de toekomst te kunnen benaderen met commerciële aanbiedingen.

FlexVisie Uitzenden verstrekt persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht om haar werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Denk hierbij aan het uitwisselen van persoonsgegevens van een werkzoekende, aan een potentiële werkgever. Dit is ten behoeve van de werkzoekende en altijd met zorgvuldigheid van onze werknemers. FlexVisie Uitzenden vindt transparantie van belang, daarom zal hieronder kort worden toegelicht met welke derden gegevens worden gedeeld.

FlexVisie Uitzenden werkt via Nocore Flex B.V. (het online portaal van Nocore Online inbegrepen).
Dat betekent dat de persoonsgegevens die verwerkt worden voor onder meer de urenregistratie, de bemiddeling, het beheer en de facturatie op het gebied van flexibel werkgeverschap, die FlexVisie Uitzenden verwerkt voornamelijk bewaard worden bij Nocore Flex B.V. Nocore Flex B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of anderszins onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens te voorkomen. Ook de persoonsgegevens die niet via Nocore Flex B.V. worden verwerkt, worden uiteraard zorgvuldig verwerkt. FlexVisie Uitzenden heeft voor deze persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Naast Nocore Flex B.V. maakt FlexVisie Uitzenden gebruik van tevens gebruik van Human Capital Care die in abonnementsvorm een arbodienst voor specialistische begeleiding tijdens ziekte aanbiedt en uitvoert.

FlexVisie Uitzenden heeft tevens een samenwerking gezocht met Subadvies. Subadvies gebruikt persoonsgegevens onder andere om: te kunnen controleren of FlexVisie Uitzenden in aanmerking komt voor bepaalde subsidieregelingen, om subsidies te kunnen aanvragen, en de aanvraag van subsidies te kunnen verwerken.

FlexVisie Uitzenden verstrekt uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden, behoudens het geval partijen anders overeenkomen. U kunt er dus op vertrouwen dat FlexVisie Uitzenden uw persoonsgegevens niet aan derden verhuurt of verkoopt voor eigen marketingdoeleinden van die betreffende derden. FlexVisie Uitzenden zal persoonsgegevens voor het overige slechts aan derden verstrekken voor zover zij daartoe wordt verplicht door of krachtens wet of een rechterlijke uitspraak.

FlexVisie gebruikt en bewaart persoonsgegevens slechts voor zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Zodra de persoonsgegevens van werkzoekende of bedrijven niet langer nodig zijn, zullen deze in zijn totaliteit worden vernietigd. Behoudens indien en voor zover een wettelijke (bewaar)plicht zich tegen die vernietiging verzet.

FlexVisie Uitzenden werkt via Nocore Flex B.V. (het online portaal van Nocore Online inbegrepen).
Dat betekent dat de persoonsgegevens die verwerkt worden voor onder meer de urenregistratie, de bemiddeling, het beheer en de facturatie op het gebied van flexibel werkgeverschap, die FlexVisie Uitzenden verwerkt voornamelijk bewaard worden bij Nocore Flex B.V. Nocore Flex B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of anderszins onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens te voorkomen. Ook de persoonsgegevens die niet via Nocore Flex B.V. worden verwerkt, worden uiteraard zorgvuldig verwerkt. FlexVisie Uitzenden heeft voor deze persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Naast Nocore Flex B.V. maakt FlexVisie Uitzenden gebruik van tevens gebruik van Human Capital Care die in abonnementsvorm een arbodienst voor specialistische begeleiding tijdens ziekte aanbiedt en uitvoert.

FlexVisie Uitzenden heeft tevens een samenwerking gezocht met Subadvies. Subadvies gebruikt persoonsgegevens onder andere om: te kunnen controleren of FlexVisie Uitzenden in aanmerking komt voor bepaalde subsidieregelingen, om subsidies te kunnen aanvragen, en de aanvraag van subsidies te kunnen verwerken.

FlexVisie Uitzenden verstrekt uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden, behoudens het geval partijen anders overeenkomen. U kunt er dus op vertrouwen dat FlexVisie Uitzenden uw persoonsgegevens niet aan derden verhuurt of verkoopt voor eigen marketingdoeleinden van die betreffende derden. FlexVisie Uitzenden zal persoonsgegevens voor het overige slechts aan derden verstrekken voor zover zij daartoe wordt verplicht door of krachtens wet of een rechterlijke uitspraak.

Om de belangen van alle betrokkenen te waarborgen, is het van belang dat zij zich bewust zijn van hun rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens. Ook hierbij is transparantie voor FlexVisie Uitzenden een belangrijke kernwaarde. Elke betrokkene staat te allen tijde in zijn recht om rechtstreeks contact op te nemen om bezwaren en/of zorgen met betrekking tot de gegevensverwerking te bespreken.

Voor zover FlexVisie Uitzenden ten aanzien van uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, zal zij uw verzoek persoonlijk en naar behoren in behandeling nemen. Indien FlexVisie Uitzenden ter zake niet als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, is zij verplicht u naar de verwerkingsverantwoordelijke door te verwijzen. In dat geval zal FlexVisie Uitzenden u van de relevante contactinformatie voorzien.

U kunt FlexVisie Uitzenden verzoeken om inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens. FlexVisie Uitzenden zal u de verlangde inzage geven en eventuele nadere informatie en toelichtingen verschaffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragen over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de betrokken derden, bewaartermijnen etc. U kunt onder omstandigheden FlexVisie Uitzenden ook verzoeken om uw persoonsgegevens in overdraagbare vorm aan u ter beschikking te stellen, zodat u deze persoonsgegevens bij een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt onderbrengen. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend op uw toestemming berust, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. FlexVisie Uitzenden zal indien u uw toestemming intrekt onverwijld tot vernietiging van de betreffende persoonsgegevens overgaan. Ook kunt u FlexVisie Uitzenden verzoeken om rectificatie of aanvulling van persoonsgegevens, indien die niet langer correct zijn. FlexVisie Uitzenden zal op uw verzoek uw persoonsgegevens rectificeren of aanvullen, behoudens indien en voor zover van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens geen sprake is. Voor zover uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt, u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ingetrokken of u terecht bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u om vernietiging van uw persoonsgegevens verzoeken. FlexVisie Uitzenden zal uw verzoek beoordelen en bij gegrondheid daarvan tot onverwijlde vernietiging van uw persoonsgegevens overgaan. Voorts kunt u FlexVisie Uitzenden verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt bijvoorbeeld verzoeken dat bepaalde categorieën persoonsgegevens niet verwerkt worden, of dat bepaalde persoonsgegevens niet verder verwerkt worden. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zal FlexVisie Uitzenden in ieder geval gedurende de beoordeling van uw bezwaar de verdere verwerking van de betreffende persoonsgegevens zoveel mogelijk beperken. U heeft dus ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Voor meer informatie over de Autoriteit persoonsgegevens verwijst FlexVisie Uitzenden u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

FlexVisie Uitzenden werkt via Nocore Flex B.V. (het online portaal van Nocore Online inbegrepen).
Dat betekent dat de persoonsgegevens die verwerkt worden voor onder meer de urenregistratie, de bemiddeling, het beheer en de facturatie op het gebied van flexibel werkgeverschap, die FlexVisie Uitzenden verwerkt voornamelijk bewaard worden bij Nocore Flex B.V. Nocore Flex B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of anderszins onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens te voorkomen. Ook de persoonsgegevens die niet via Nocore Flex B.V. worden verwerkt, worden uiteraard zorgvuldig verwerkt. FlexVisie Uitzenden heeft voor deze persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Naast Nocore Flex B.V. maakt FlexVisie Uitzenden gebruik van tevens gebruik van Human Capital Care die in abonnementsvorm een arbodienst voor specialistische begeleiding tijdens ziekte aanbiedt en uitvoert.

FlexVisie Uitzenden heeft tevens een samenwerking gezocht met Subadvies. Subadvies gebruikt persoonsgegevens onder andere om: te kunnen controleren of FlexVisie Uitzenden in aanmerking komt voor bepaalde subsidieregelingen, om subsidies te kunnen aanvragen, en de aanvraag van subsidies te kunnen verwerken.

FlexVisie Uitzenden verstrekt uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden, behoudens het geval partijen anders overeenkomen. U kunt er dus op vertrouwen dat FlexVisie Uitzenden uw persoonsgegevens niet aan derden verhuurt of verkoopt voor eigen marketingdoeleinden van die betreffende derden. FlexVisie Uitzenden zal persoonsgegevens voor het overige slechts aan derden verstrekken voor zover zij daartoe wordt verplicht door of krachtens wet of een rechterlijke uitspraak.

De website van FlexVisie Uitzenden maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die via uw webbrowser op uw computer worden geplaatst om voorkeuren op te slaan. Deze voorkeuren worden vervolgens in uw webbrowser aan u gepresenteerd. Met behulp van deze cookies kan FlexVisie Uitzenden de beleving en ervaring voor haar klanten blijven optimaliseren.

Voor een uitgebreid cookiestatement verwijzen we u graag door naar onze cookiestatement. 

FlexVisie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is dan ook van belang dat u periodiek, bij gebruikmaking van de diensten van FlexVisie Uitzenden, het privacy statement raadpleegt om verzekerd te zijn van actuele kennis met betrekking tot de gegevensbescherming binnen FlexVisie.

Binnen FlexVisie uitzenden is de heer J.J. Meijer aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming. Bij overige vragen, bezwaren en/of zorgen kunt u te allen tijde contact opnemen. Ook voor de uitoefening van uw rechten als in dit privacy statement besproken, kunt u contact opnemen met de heer J.J. Meijer. Hij is u graag van dienst!
Tel.nr.: 053-2068350
E-mail:jmeijer@flexvisie.nl

Persoonlijk contact

Heeft u vragen over onze privacy statements, staan wij graag voor u klaar om u te informeren. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze vestigingen bij u in de buurt.